Gwarancje ubezpieczeniowe - Kancelaria Brokerska Notum

Przejdź do treści

UBEZPIECZENIA FINANSOWE

Nasza Kancelaria pośredniczy w zawieraniu gwarancji ubezpieczeniowych, kredytu kupieckiego. 


banknot z domkiem
GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE
  • Gwarancje wadialne stanowiące jedną z form zabezpieczenia wadium wymaganego przez organizatorów przetargu od firm biorących udział w przetargu,  
  • Gwranacje kontraktowe - stanowiące zabezpieczenie dla beneficjenta przed skutkami niewykonania przez wykonawcę prac objętych kontraktem zgodnie z jego warunkami,
  • Gwarancje usunięcia wad i usterek - gwarancja stanowi zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązania wynikającego z rękojmi za wady lub udzielonej gwarancji jakości.
  • Gwarancja zapłaty długu celnego - gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty długu celnego udzielana jest za podmiot zobowiązany do zapłaty długu celnego lub podmiot mogący stać się zobowiązanym do zapłaty takiego długu.
  • Ubezpieczenie kredytu kupieckiego - przedmiotem ubezpieczenia są wierzytelności powstałe z tytułu dostaw towarów lub wykonania usług potwierdzonych fakturą i dowodem wydania towaru lub wykonania usługi. Wierzytelności te objęte są ochroną ubezpieczeniową do wysokości uzgodnionej w umowie ubezpieczenia. Szczegóły dotyczące ubezpieczenia pojazdów w ramach umowy flotowej, chętnie przedstawimy podaczas spotkania. W tym celu zachęcamy do kontaktu z Nami lub wypełnienia poniższego formularza.
Wróć do spisu treści