Ubezpieczenia majątkowe dla firm - Kancelaria Brokerska Notum

Przejdź do treści

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE


Poniżej prezentujemy wybrane ubezpieczenia dla firm:


magazyn
ciśnieniomierze
UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH
UBEZPIECZENIE OD WSZYSTKICH RYZYK
Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone przez: ogień, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, powódź, huragan oraz inne zdarzenia losowe.
Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone przez wszystkie ryzyka, które nie są wyraźnie wyłączone z umowy. Ubezpieczenie to gwarantuje najszerszy zakres ochrony majątku firmy.
sala konferencyjna
dwa monitory
UBEZPIECZENIE OD KRADZIEŻY I RABUNKU
UBEZPIECZENIE SPRZĘTU OD WSZYSTKICH RYZYK
Ubezpieczenie chroni mienie firmy w przypadku kradzieży z włamaniem lub rabunku w tym także gotówkę.
Szeroki zakres ochrony sprzętu elektornicznego oparty na ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk w tym awarię na skutek przepięcia, zalania herbatą, kradzież, dewastację.
kontenery
tablica z bepiecznikami
MIENIE W TRANSPORCIE - CARGO
UBEZPIECZENIE OC Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA
Ubezpieczenie cargo obejmuje szkody polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przewożonego ładunku wskutek m.in zdarzeń losowych, wypadku środka transportu, kradzieży, rabunku.
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody rzeczowe, osobowe oraz ich następstwa finansowe.
Szczegółowy zakres wymienionych powyżej ubezpieczeń, jak również innych produktów majątkowych oraz OC, chętnie przedstawimy podaczas spotkania. W tym celu zachęcamy do kontaktu z Nami lub wypełnienia poniższego formularza.
Wróć do spisu treści